วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเก้าอี้สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วยสายที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระเทียมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อทรายหยาบและสีน้ำมัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อทรายหยาบและสีน้ำมัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายฟากห้วยสายที่ ๒ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุคจำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง