วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าม่้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแแสงสว่างงสาธาารณะภายในชุมชนที่ชำรุด จำนวน ๘๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินนคลุกวัดกุดน้ำใส-นายแก้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง