วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพื้นสีส้ม พร้อมแถบสะท้อนแสง 2 เส้น มีสัญลักษณ์ตรา อปพร. พร้อมอักษรชื่อหน่วยงาน, ไฟฉายแบบพกพา, ถุงมือจราจรสีขาว, นกหวีด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง RATING 4A5B ขนาด 15 ปอนด์) ที่ใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบโครงการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนพะ รถตู้ทะเบียน นค 8130 นม และ นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง