วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายสะนอง กีกขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 นาย สายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายตระการ เพลิดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคดพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-006 สายบ้านห้วยใหญ่-ถนน 2217 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการจากทางเทศบาลตำลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง