วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวะตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพานหะ รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กท1701 นม เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน จากสี่แยกถึงวัดวารีสุทธาราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง