วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ขท 3459 นครราชสีมา เช็คระยะ 80,000 กม.
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเบรครถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคุมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโคงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายเพ่ิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพหลักสูตร การผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ และแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ประจำปี 2561หลักสูตร การผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง