วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ ดีเซล แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดินพร้อมเสริมหินคลุก บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ของหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 8130 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระหนองเกตุพร้อมถนนคันดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ เช่น แก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง น้่ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง