วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหญ่ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อคสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหญ่ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อ คสล. ระบายน้ำและขุดทางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านกุดน้ำใส และหมู่ 4 บ้านดอนมุกมัน ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายเทียนถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง