วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อายุ 3-5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงปุ๋ยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อัจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง