วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย-บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาพ่นสารเคมีแบบละอองฝอยกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเดินสายอินเตอร์เนตภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Switch link port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยลำลุง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์เทศบาลหลังกองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง