วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องปริ๊น) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน แข็งแรงและฉลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวอร เกขุนทด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ ดีเซล แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง