วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดินพร้อมเสริมหินคลุก บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ของหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 8130 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระหนองเกตุพร้อมถนนคันดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ เช่น แก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง น้่ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋ารวมสกรีน (เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-5988 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง