วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง