วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอนมุกมัน - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วย สายที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการก่อสร้างและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินในชุมชนจากบ้านนายถนัดถึงนานางสุพิศ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง