วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้าง้เหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เอส-ไบโอต้า ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกบึงหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย-บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาพ่นสารเคมีแบบละอองฝอยกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง