วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับจัดทำสื่อการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในราชการพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
เช่าจักร ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค 8130 นม และทะเบียนนค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง