วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้องานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดินสายโกรกขวาง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 896923 นม. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๔๑ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง