วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฐาน คสล. รองซุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมุ่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำและวางท่อ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบ้วตะเกียด จำนวน 89 คน เป็นจำนวน 89 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง