วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล. และขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกสีเครื่องถ่ายเอกสาร และสำหรับพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อยางนอกใหม่ BS 195/14 (คันหมายเลขทะเบียน กท - 1701 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง