วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดน้ำใส- ทล 201 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตั้งเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจะบู หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดสระน้ำโนนสำโรง บ้านห้วย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับจัดทำสื่อการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในราชการพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง