วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
เช่าจักร ตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด นายสายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค 8130 นม และทะเบียนนค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-5988 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จัดซื้อบรรทุกขยะ
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนเนื้อมัน สีม่วง และสีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง