วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ชุดตรวจสอบยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (เสื้อคลุมดับเพลิง มีแถบสะท้อนแสง GAA สีส้ม และร้องเท้าดับเพลิง สีดำคาดเหลือง แบบหัวเหล็ก-พื้นเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาก ถึงบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 13 ไป หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อสะท้อนแสง ไฟฉาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง