วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหลังเทศบาลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server ค่าเชื่อมโยงระบบ Rss ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ชุดตรวจสอบยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (เสื้อคลุมดับเพลิง มีแถบสะท้อนแสง GAA สีส้ม และร้องเท้าดับเพลิง สีดำคาดเหลือง แบบหัวเหล็ก-พื้นเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาก ถึงบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง