วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 102 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 102 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 86-5988 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้่านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง