วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 13 ไป หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อสะท้อนแสง ไฟฉาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. คลองกระถิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดบักไล หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรัญ โบดขุนทดถึงนานายชมัด บีกขุนทด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง