วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าม่้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแแสงสว่างงสาธาารณะภายในชุมชนที่ชำรุด จำนวน ๘๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินนคลุกวัดกุดน้ำใส-นายแก้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยลำลุงถึงตำบลหนองไทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 89 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้าเมทริน 1% เดลต้า 100
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง