วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนด้านอุปโภค บริโภค ของประชาชนในหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
27  ส.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรำพึง แพงขุนทด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้ถงถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น และ รถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครกงารฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง