วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกห้วยลำลุง หมู่ที่ 15 เชื่อม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมเทศบาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 102 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 102 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง