วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๑,๖,๙,๑๑ ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขุดบ่อขยะบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง