วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถตู้ทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่่อมแซมถนนหิินคลุก บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการวันแม่ จัดซื้อธงตราสัญญลักษณ์ สก และ พระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง