วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 86-5988 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้่านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง