วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวะตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพานหะ รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กท1701 นม เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน จากสี่แยกถึงวัดวารีสุทธาราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัส ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8