วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงประปา บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
12  ก.ย. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนี่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (กล่องยูเฮชที ขนาด 200 ซีซี) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนด้านอุปโภค บริโภค ของประชาชนในหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร