วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรำพึง แพงขุนทด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้ถงถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น และ รถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครกงารฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถตู้ทะเบียน นค 8130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง