วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ 2
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วย สายที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอนมุกมัน - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคันดินในชุมชนจากบ้านนายถนัดถึงนานางสุพิศ หมู่ที่ 14
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ที่ 10
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างผนังกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองกระถิน หมู่ที่ 5
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาค่าแรงงานพ่นหมอกควัน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อ คสล. และซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ้านใหญ่ หมูที่ 10 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง