วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากห้วย สายที่ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโกรกขวาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมูที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง