วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ที่ 10
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างผนังกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองกระถิน หมู่ที่ 5
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาค่าแรงงานพ่นหมอกควัน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อ คสล. และซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ้านใหญ่ หมูที่ 10 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฐาน คสล. รองซุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง