วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมุ่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำและวางท่อ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบ้วตะเกียด จำนวน 89 คน เป็นจำนวน 89 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม และปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากห้วย สายที่ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน