วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในชุมชนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนลูกหมากกันโครงตัวตั้งซ้าย/ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง เช็คระยะ 220,000 กม รถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะ 220,000 กม. กร 9505 นครราชสีมา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง