วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ๋อมแซมปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง