วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปโกรกขวาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมูที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเทียมใต้ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นค 8132 นม และ ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5988 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสามกลุ่มพัฒนาเชื่อมบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง