วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่สิบ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค 8130 นม พร้อมตรวจเชคบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวนนักเรียน 83 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม(ถุง) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 28 มีนาคม 2567 จำนวน 100 วัน เด็กเล็ก 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง