วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางเนียบเชื่อมนานายสมเดช บ้านหนองบัวตะเกียด ่หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง