วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสาย นม.ถ.64-003 บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ 1 - บ้านกุดน้ำใส หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อ คสล. บ้านจะบู หมู่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรำพึง แพงขุนทด หมู่ที่ 4
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย หมู่ที่ 1
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่่ 15
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13