วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง เช็คระยะ 220,000 กม รถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะ 220,000 กม. กร 9505 นครราชสีมา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ๋อมแซมปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง