วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอเนกประสงค์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดยจำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 84 คน ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2561 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 15 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุด ภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ขท 3459 นครราชสีมา เช็คระยะ 80,000 กม.