วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเบรครถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคุมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโคงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายเพ่ิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพหลักสูตร การผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ประจำปี 2561หลักสูตร การผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง