วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ และแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหญ่ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อคสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหญ่ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อ คสล. ระบายน้ำและขุดทางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านกุดน้ำใส และหมู่ 4 บ้านดอนมุกมัน ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายเทียนถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 และไซริงค์ 3 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำยางมะตอย 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง