วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นค 8130 และทะเบียน นค 5192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยรองพื้น ดินปลูก และจ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยรองพื้น และดินปลูก จ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง