โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการจัดทำแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

  “No Gift Policy” ทต.หนองบัวตะเกียด “งดรับ งดให้ ของขวัญ”

  แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต