เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 


แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล  ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสานึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

2022-09-05
2022-08-10
2022-06-17
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-07
2022-02-07