เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต


วันพุธที่ 14 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสานึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

2024-02-05
2023-04-26
2023-04-07
2023-03-15
2023-03-14
2022-12-30
2022-12-12
2022-09-14
2022-09-05
2022-08-30