เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสนั่น ชุดขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด
โทร.089-5819599

นายยงยุทธ  อยู่พันดุง
นายบัวไหล  บำขุนทด
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 096-1189505
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 088-4759667


นายรวม พันชนะ
นายสุเมธ  เจริญสันเทีย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 099-4674799
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 062-4976499