เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร. 080-0125906

นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
รองปลัดเทศบาล
โทร.082-3659454

นายมานิตย์ สุวรรณเวียง
นางสาวเจนจิรา  วิชาภรณ์
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 095-6026615
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6301809
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-7606090
นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 080-0125906
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 080-0125906
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 080-0125906