เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นายมานิตย์  สุวรรณเวียง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายคำชวน  มะปะเข
นางสาวสาวิตรี  ทั่งพรม
 นายอภิวัติ เชาว์ขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปนางเดือนเพ็ญ  จะยินรัมย์ 

นางสาวธัญญาภรณ์  สมภูงา
นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์

 นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายยศสินทร์  เนตรคุณ


นางสาววาสนา  แพวขุนทด

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

 
 
 นายอดิศักดิ์  เบขุนทด

 นายศรสิทธิ์  ฮวบขุนทด
 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา