เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กองคลัง

 นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางชรินันท์  วงศ์สาโรจน์
นางสาวจุฑามณี กายสิทธิ์ นายเมธี  เที่ยงสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้