เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กองการศึกษา


นายภคพล ศิริโสม
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางเนตรนภา เนตรคุณ
 
นางชาลินี  ดวงประทุม
นักวิชาการศึกษา
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาววรรณภา ปิขุนทด

นางสุกัญญา ชุมสันเทียะ

นางบุญโรม แส่กระโทก
ครู ค.ศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ค.ศ.1 นางหว่า ศรีสะใบ

นางดลพร  ประภาสโยบล

นางสาวจีฎากานท์ ศุขจิตสุภาสัณห์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางจันทร์เพ็ญ มีขุนทด

 นางสาวศิรินทิพย์ งามขุนทด

นางสาววาสนา ผดุงตาล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 
 

นางสาวสุเนตร เดาะขุนทด

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก