เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กองสาธารณสุข

นางสาวภัทธิรา บำรุงสงค์
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวเกศทิพย์  โปยขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 

นางสาวเนตรชนก พวงสันเทียะ


นักวิชาการสาธารณสุข