เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม


นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรัตนา  เหิมขุนทด  


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

 
นางธัญรัศม์  เลิศสิทธิ์นรากร

นางสาวสุปราณี  บอขุนทด
นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพรรณี  ศรีกำปัง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน