เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]274
2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 21 ม.ค. 2564 ]223
3 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 ม.ค. 2564 ]278
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]286
5 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ม.ค. 2564 ]230
6 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]215
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ม.ค. 2564 ]273
8 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 21 ม.ค. 2564 ]222
9 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]223
10 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]230
11 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ม.ค. 2564 ]233
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]209
13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]223
14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ม.ค. 2564 ]267
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]255
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ม.ค. 2564 ]212
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ม.ค. 2564 ]257
18 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ม.ค. 2564 ]246
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ม.ค. 2564 ]270
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]262
 
หน้า 1|2|3|4