เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]299
2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 21 ม.ค. 2564 ]245
3 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 ม.ค. 2564 ]301
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]311
5 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ม.ค. 2564 ]251
6 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]238
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ม.ค. 2564 ]303
8 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 21 ม.ค. 2564 ]246
9 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]244
10 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]250
11 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ม.ค. 2564 ]254
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]229
13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]246
14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ม.ค. 2564 ]292
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]281
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ม.ค. 2564 ]233
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ม.ค. 2564 ]279
18 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ม.ค. 2564 ]270
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ม.ค. 2564 ]292
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]284
 
หน้า 1|2|3|4