เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ [ 3 ม.ค. 2566 ]11
2 ประกาศกำหนดหลักสูตรและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]11
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]11
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]4
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]4
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]8
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 10 พ.ย. 2565 ]5
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 10 พ.ย. 2565 ]7
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานครูเทศบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]6
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]8
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด [ 3 ต.ค. 2565 ]8
12 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]5
13 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]5
14 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร [ 6 ม.ค. 2565 ]118
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ม.ค. 2565 ]107
16 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 6 ม.ค. 2565 ]114
17 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 4 ต.ค. 2564 ]108