เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบันทึกสั่งการทางพัสดุ_และคำสั่ง_ของ_อปท [ 17 ต.ค. 2557 ]309
2 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]282
3 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]312
4 แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว [ 17 ต.ค. 2557 ]270
5 หนังสือแจ้งให้เข้าทำงานหลังแจ้งให้หยุดงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]327
6 การจำหน่ายทรัพย์สิน [ 17 ต.ค. 2557 ]318
7 จำหน่าย_อบจ_สุพรรณ [ 17 ต.ค. 2557 ]297
8 จำหน่ายพัสดุ_อบต_ท้ายน้ำ [ 17 ต.ค. 2557 ]318
9 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ [ 17 ต.ค. 2557 ]272
10 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ [ 17 ต.ค. 2557 ]271
11 จำหน่าย [ 17 ต.ค. 2557 ]319
12 ทอดตลาด_พัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]299
13 แบบขออนุมัติกำหนดนักวิชาการพัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]307
14 ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]257
15 FDA_ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]297
16 หนังสือบันทึกขอเปลี่ยน [ 17 ต.ค. 2557 ]244
17 หนังสือส่งอำเภอ [ 17 ต.ค. 2557 ]252
18 ขอใช้บัญชัสระแก้ว [ 17 ต.ค. 2557 ]280
19 บันทึกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน_001 [ 17 ต.ค. 2557 ]244
20 บัญชีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งผู้ทิ้งงาน_002 [ 17 ต.ค. 2557 ]293
21 ขออนุมัติปรับและรับทราบรายงานตรวจการจ้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]212
22 แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 17 ต.ค. 2557 ]214
23 แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]223
24 แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]210
25 รายงานผลการตรวจรับงานจ้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]215
26 ส่งมอบงานจ้างเหมาและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา [ 17 ต.ค. 2557 ]215
27 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินมโรงเรียน พ.ศ.2552 [ 17 ต.ค. 2557 ]211
28 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินมโรงเรียน พ.ศ.2552 [ 17 ต.ค. 2557 ]221
29 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินมโรงเรียน พ.ศ.2554 [ 17 ต.ค. 2557 ]232
30 หนังสือเกี่ยวกับอาหารเสริมนมเทอมที่_2_ปี_2555 [ 17 ต.ค. 2557 ]218
31 พรก.การบริหารบ้านเมื่องที่ดี [ 17 ต.ค. 2557 ]214
32 ระเบียบ_มท.พัสดุ_ท้องถิ่น_พ.ศ._2535_และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ บับที่้_9_พ.ศ._2553 [ 17 ต.ค. 2557 ]262
33 อำนาจหน้าที่_ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2557 ]214
34 มติ_ครมการเช่ารถยนต์ [ 17 ต.ค. 2557 ]298
35 การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นระเบียบพัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]220
36 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายก ารค่าวัสดุ_ค่าครุภัณฑ์_ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ 17 ต.ค. 2557 ]214
37 จ่ายเงินคืนประกันเมื่อครบกำหนด [ 17 ต.ค. 2557 ]214
38 หลักประกัน [ 17 ต.ค. 2557 ]219
39 การเสนอราคาไม่จัดvat [ 17 ต.ค. 2557 ]233
40 สถานที่กลาง [ 17 ต.ค. 2557 ]224
41 มท_0214.2_-ว_1984_17_ก.ค._44__การพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่ างานก่อสร้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]222
42 มท_0302-_ว_1596_27_ก.ค._41_ซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการขอชดเชยงาน_ฯลฯ [ 17 ต.ค. 2557 ]268
43 มท_0313.4-20973_27_ก.ย.42_การพิจารณาเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]220
44 มท_0313.4_-ว_1961_22_ก.ค._41_วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสื อค้ำประกัน [ 17 ต.ค. 2557 ]269
45 มท_0504-6789_8_ก.ย._46_หารือการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาค ารเรียน [ 17 ต.ค. 2557 ]219
46 มท_0804-497_28_ม.ค.46__หารือการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในสัญ ญาจ้าง_ฯลฯ [ 17 ต.ค. 2557 ]273
47 มท_0804-2712_29_มี.ค.47_หารือแนวทางปฏิบัติตามสัญญาและประกาศ [ 17 ต.ค. 2557 ]256
48 มท_0804-584_31_ม.ค.46_ขอหารือการกำหนดเงื่อนไขวันเวลาในการยื่ นซองสอบราคา [ 17 ต.ค. 2557 ]227
49 มท_0804-497_28_ม.ค.46__หารือการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในสัญ ญาจ้าง_ฯลฯ [ 17 ต.ค. 2557 ]215
50 มท_0804-6079_14_ส.ค.46_หารือปัญหาข้อกฎหมาย [ 17 ต.ค. 2557 ]225
51 มท_0804-_570_23_ม.ค._47_หารือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ_มท [ 17 ต.ค. 2557 ]234
52 มท_0804-7759_6_ต.ค.46_หารือการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]268
53 มท_0804-8915_18__พ.ย.46_หารือปัญหาเกี่ยวกับการจัดจ้าง [ 17 ต.ค. 2557 ]233
54 มท_0804-10033_30_ธ.ค._46_ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบ_มท.พัสด ุฯ [ 17 ต.ค. 2557 ]216
55 มท_0804.4-9039_13_ก.ค.50_ขอทราบข้อเท็จจริงและพยานเอกสาร [ 17 ต.ค. 2557 ]236
56 มท_0808.2-9815_21_ส.ค._51_หารือกรใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจในกา รเสนอราคา [ 17 ต.ค. 2557 ]286
57 มท_0808.2-ว_1989_22_มิ.ย._52_การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อค รุภัณฑ_ฯลฯ [ 17 ต.ค. 2557 ]217
58 มท_0808.2-63822_21_พ.ย._49_การเลิกสัญญา_การขอเปลี่ยนหลักประก ัน [ 17 ต.ค. 2557 ]228
59 ว3652_การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง_ผู้ควบคุมงาน_อป ท [ 17 ต.ค. 2557 ]221
60 ว4231_และหนังสือตอบข้อหารือ [ 17 ต.ค. 2557 ]230
61 001บันทึกทำประกันภัย [ 17 ต.ค. 2557 ]222
62 002บันทึกอนุมัติจ่าย [ 17 ต.ค. 2557 ]230
63 บันทึกทำประกันภัย [ 17 ต.ค. 2557 ]228
64 บันทึกอนุมัติจ่าย [ 17 ต.ค. 2557 ]221
65 อนุม้ติจ่ายประกัน [ 17 ต.ค. 2557 ]220
66 อนุมัตทำประกันรถ [ 17 ต.ค. 2557 ]229
67 ซื้อที่ดิน_แบบวิธีพิเศษ [ 17 ต.ค. 2557 ]221
68 บันทึกส่งมอบงานพัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]221
69 บันทึกมอบหมายงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]230
70 เอกสารส่งมอบเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]219